Skip to content

Tidlig på 1900-tallet, for mer enn hundre år siden, var våtmarksområdet på Øra et stort deltaområde, der Eidselva munner ut. Øra hadde store fuktenger og sumper med starr (en planteslekt) på land.

I mer enn hundre år har Øra blitt fylt igjen. Først ble området brukt som søppelplass for Ulefoss. Nå går riksveien (Rv. 36) gjennom området, der fuktengene og starrsumpene lå. Innenfor riksveien ligger nå idrettsanlegg og butikker. Utover i Norsjø strekker grunnene seg ut til den vesle øya Torva, som er en viktig hekkeplass for flere fuglearter.

Planter og fugler

Planter og fugler på Øra våtmarksområde gror og lever akkurat her fordi de passer spesielt godt til å holde til i et vått miljø. Et våtmarksområde er næringsrikt for fugler. Det er registrert 151 ulike fuglearter i Øraområdet (2011). Det fryser sjelden helt igjen her på vinteren. Derfor er Øra særlig viktig for overvintring av fugler. Vi har valgt ut fire fuglearter, som det er sannsynlig at du kan få øye på når du besøker Øra: Knoppsvane, stokkand, toppand og fiskemåke. Vi har også valgt ut fire ulike plantearter, som du kan se på Øra: Bred dunkjevle, vasshøymol, vassrørkvein og flaskestarr.

Tilbake til toppen