Skip to content
front

Skiensvassdraget og
Telemarkskanalen

- en samling med kunnskap

Historien om Skiensvassdraget og Telemarkskanalen er i virkeligheten historien om hvorfor folk bor der de bor, i gamle Telemark fylke. Det er også historien om hvordan transport og industri har utvikla seg gjennom mange hundre år. Brynestein blei frakta fra Dalen ned vassdraget til Skien og videre ut i verden. Tømmer blei hogd i skogene og fløta samme vei. Skien vokste fram for mer enn 1000 år siden i enden av vassdraget, og det danna seg tettsteder langs elver og vann. Industri blei etablert, først og fremst ved fossene. Nå er vassdrag og kanal viktig for turister og båtfolk.

Skiensvassdraget og Telemarkskanalen er to sider av samme sak. Selve Skiensvassdraget har to løp. Det østre løpet går fra Hardangervidda via Tinnsjøen til Notodden, over Norsjø og til Skien. Det vestre løpet går fra Dalen over Vestvanna til Norsjø og Skien. Forbindelsen mellom Norsjø og Skien ble kanalisert i 1861, Norsjø-Skienkanalen. Strekningen mellom Vestvanna og Norsjø ble kanalisert i 1892, Bandakkanalen. I dag kalles de to kanalstrekningene for Telemarkskanalen.

Det er fremdeles stor aktivitet knytta til vassdraget – som kraftproduksjon og industrivirksomhet. I tillegg er Telemarkskanalen Telemarks viktigste reisemål. Båtturister og folk som ferdes langs kanalen på land bør ha god nytte av bilder og tekst i denne weben.

Innhold

I weben har vi samla informasjon om en rekke tema knytta til Telemarkskanalen og Skiensvassdraget. Informasjonen er presentert på to måter: I tekst og bilder forteller vi om det en ser om en reiser på båttur på kanalen eller opplever kanalen fra noen land-strekninger, og som artikler om enkelte temaer som kanalens historie, tømmerfløting og kraftproduksjon.

Informasjonen er sortert og listet opp geografisk, men det er også mulig å søke etter informasjon i søkefeltet på toppen.

Materialet i denne webben er til gratis bruk i undervisnings-sammenheng. Ut over skolebruk er alt innhold beskyttet av opphavsrettsbestemmelser. Kontakt obu@skribenten.no om innholdet i webben ønskes brukt i andre sammenhenger.

 

Tilbake til toppen